Selasa, 15 April 2008

Suatu hadist bisa sampai kapada kita melalui sanad dan setiap sanad bertemu dengan rawi yang dijadikan saudara menyampaikan berita, sehingga seluruh sanad yang ada dalam sebuah hadist merupakan satu rangkaian.

Rangkaian sanad yang berderajat tinggi, sedang, dan rendah. Rangkaian sanad yang berderajat tinggi menjadikan hadist yang lebih tnggi daripada hadist yang rangkaian sanadnya rendah.

Para ahli hadist membagi tingkatan sanad menjadi

1. ﺍﺻﺡﺍﻻﺳﺎ ﻧﯿﺪ )sanad yang lebih shahih)

2. ﺍﺤﺳﺳﻦﺍﻻﺳﺎ ﻧﯿﺪ )sanad yang lebih hasan)

3. ﺍﻀﻐﻑﺍﺍﻻﺳﺎﻧﯿﺪ )sanad yang lebih rendah)

Pada tingkatan “ashakhul ” ada yang membenarkan secara muklakada yang secara muqayyad. Membenarkan secara muklak artinya tanpa harus menyadarkan pada hal-hal tertentu. Sedang membenarkan secara muqayyad yaitu dengan menyadarkan pada hal-hal tertentu.

Contohashakhul asnid yang muklak seperti :

1. menurut iman bukhari yaitu: Malik, Nafi, dan Ibnu Umar.

Contoh ashakhul-Asanid yang muqayyad :

a.kepada sahabat tertentu

1. Umar ibnu khattab

2. ibnu umar

3. abu hurairrah

B.Penduduk kota

1. kota Mekkah : oleh ibnu Uyainah dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah

Sedang hadits yang bersanad “ahsanul asnid ” adalah hadits yang mem-punyai sanad berderajat lebih rendah dari ashakhul asanid. Ashanul asnid itu antara lain bila hadits bersanad :

1. Bahaz bin Hakim dari ayahnya ( Hakim bin Muawiyah ) dari kakeknya ( Muaiwiyah bin Haidah ).

Adapun hadits yang bersanad “ adh’ Afful-asanid ” adalah rangkaian sanad yg berderajat paling rendah. Contohnya :

A. yang muqayyad kepada sahabat :

1. Abu Bakar Ash sidiq ra yaitu yang diriwayatkan Shadaqah bin Musa dari Abi Ya’kub dari Murrah Ath Thayyib dari Abu Bakarr.a.

B. yang nuqayyad kepada penduduk

1. kota Yaman : hadits yang diriwayatkan oleh Hafsa bin Umar dari Al HAkam bin Aban dari Ikhrimah dari Ibnu Abbas.

Untuk menilai kualitas rawi untuk bisa diterima atau tidak hadits yang diriwayatkannya, harus memenuhi criteria :

Yaitu:

1) islam

2) baliq

3)adil

4)dhabit (teliti)

Tidak ada komentar: